Cele statutowe

Cele statutowe

Fundacja zajmuje się:

  1. Pomocą społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób.
  2.  Wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  3.  Działalnością charytatywną.
  4.  Działalnością na rzecz integracji cudzoziemców.
  5.  Działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.
  6.  Nauką, szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i wychowaniem,
  7.  Pomocą ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  8.  Promocją i organizacją wolontariatu.
pl_PLPolish