Cele statutowe

Celami statutowymi Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:

  1.  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2.  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3.  działalności charytatywnej,
  4.  działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  5.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  7.  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  8.  promocji i organizacji wolontariatu.